úvodní stránka |  mapa stránek

Mělnická radnice | Všeobecné podmínky inzerce

Zpětvíce

Objednávka inzerce

Zadavatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné, emailové, telefonické nebo osobní objednávky.

Objednávka musí obsahovat kontaktní a fakturační údaje inzerenta - jméno a sídlo společnosti, IČO, DIČ a jméno osoby odpovědné za objednávku, včetně telefonického nebo emailového kontaktu. Dále musí obsahovat typ zvolené inzerce a čísla měsíčníku dle edičního plánu, ve kterých má inzerát vyjít.


Inzertní podklady

Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů je odpovědný zadavatel.

Zadavatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Vydavatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároků třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu je zadavatel povinen převzít veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které mu výše uvedeným nepatřičným jednáním zadavatele vzniknou.

Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí jen na vyžádání. V úseku inzerce se uchovávají tři měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto jinak.


Zpracovatelské podmínky

Pokud není k inzerátu sjednáno přesné číslo měsíčníku, ve kterém má inzerát vyjít, bude umístěn a zveřejněn v nejbližším možném termínu.

Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce měsíčníku nebo rozměr neuvede, bude inzerát v rámci technických možností přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru, a tak také potvrzen a kalkulován.

Zpracovatel si vyhrazuje právo upravit (zvětšit) rozměr inzerátu z důvodů sestavení inzertní strany. V takovém případě hradí zadavatel původně dohodnutou cenu bez ohledu na rozsah úpravy. Toto opatření se netýká hotových grafických podkladů.

Zpracovatel si vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerátu podle platných pravidel českého pravopisu.

V případě výroby inzerátu má zadavatel nárok maximálně na 1 korekturu inzerátu. Další korektury budou zadavateli kalkulovány. Korekturou se rozumí chybné znění textu.

Náhled vyrobeného inzerátu k autorské korektuře bude poskytnut zadavateli pouze na požádání. Pokud se zadavatel ke konečné úpravě inzerátu nevyjádří do 24 hodin před uzávěrkou čísla časopisu, pro který je objednán, předpokládá se, že s ním souhlasí.

Vyrobený inzerát je zadavateli k dispozici pouze jako náhledové pdf (ne tiskové pdf). Pro další tiskové použití se tiskové pdf poskytne zadavateli na požádání a za poplatek.


Odmítnutí inzerce

Zpracovatel (vydavatel) si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno vydavatele. Zpracovatel (vydavatel) je povinen tuto skutečnost oznámit zadavateli, avšak není povinen odmítnutí zdůvodňovat.

Zpracovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, event. pozastavit plnění do zaplacení dlužné částky.


Cena a platební podmínky

Konečná cena inzerátu je stanovena pevnou cenou zvoleného formátu a případně přičtením příplatků.

Fakturace proběhne do 5 dnů po zveřejnění inzerátu, pokud není stanoveno jinak.

Faktura je splatná v termínu do 14 dnů ode dne poskytnutého zdanitelného plnění.

První objednávka nového klienta bude realizována vždy na platbu předem.

Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH.


Storno objednávky

Inzerent má právo stornovat svou objednávku vytištění inzerátu nejpozději 1 týden před plánovanou uzávěrkou čísla.

Pokud inzerent stornuje objednávku inzerátu méně než 1 týden před plánovanou uzávěrkou čísla časopisu, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 % ceny inzerátu.

Pokud inzerent stornuje objednávku inzerátu v den uzávěrky čísla časopisu, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 80 % ceny inzerátu.

Po uzávěrce čísla nelze již inzerát stornovat.

Storno objednávky musí být provedeno prokazatelně a písemně.


Závěrem

Zpracovatel si vyhrazuje právo na změnu.

©  FARGO studio s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.  |  Prohlášení  |  Zásady používání cookies
Jiráskova 234/6, 276 01 Mělník  |  e-mail: fargo@fargostudio.cz  |  telefon: +420 315 626 554